TRANSIT er et stort forskningsbaseret udstillingsprojekt produceret af KØS Museum for kunst i det offentlige rum. TRANSIT undersøger nogle af samtidens mest omdiskuterede og trafikerede offentlige rum – transitrum – og de mange forskellige rejsende, som færdes i dem. Oplev kunst på stationer, i S-togets linje E og international udstilling på KØS samt debatarrangementer, download en særavis udgivet i samarbejde med Dagbladet Information  og det særlige undervisningsmateriale udviklet specifik til TRANSIT. Her på sitet får du en samlet indgang til TRANSIT og alt det, der foregår i løbet af udstillingsperioden. Få et overblik over begivenheder og dyk ned i de enkelte kunstprojekter gennem et omfattende billed-, video- og lydmateriale. Se hvordan kunstprojekterne i byrummet er blevet til og folder sig ud på togstationerne og i togkupéerne, download særavisen, tilmeld dig debatarrangementer og køb udstillingens publikation. Er du lærer, kan du bruge itransit.dk i din undervisning ved at downloade undervisningsmaterialet til TRANSIT.

Mennesker rejser som aldrig før i nutidens globaliserede samfund. Men de gør det af forskellige årsager, i varierende grader og – ikke mindst – på radikalt forskellige vilkår. Mange rejser på ferie til såvel nære som fjerne destinationer, pendler regelmæssigt til og fra arbejde og besøger jævnligt familie, venner og bekendte i andre lande. Samtidig er der en stigende tendens til migration, ligesom Europa i de senere år har oplevet den største flygtningetilstrømning i kontinentets nyere historie. TRANSIT belyser gennem samtidskunstprojekter de mange forskellige typer af rejsende, hvis veje dagligt krydses på offentlige transitsteder. Hvem er de? Hvad er formålet med deres rejser? Hvilke vilkår rejser de under? Og hvilke relationer har de til hinanden og til transitstederne som sociale og politiske forhandlingszoner?
Som Danmarks eneste museum for kunst i offentlige rum betragter KØS det som en vigtig opgave at udforske transitsteder, der aktuelt fremstår blandt de mest centrale og omdiskuterede offentlige rum. Derfor retter vi med TRANSIT fokus specifikt mod disse typer af steder. Ambitionen med TRANSIT er dels at undersøge aktuelle tematikker i samtidskunsten omkring mobilitets- og migrationspolitik, dels at inddrage nutidens offentlige transitsteder som konkrete sites for disse undersøgelser. Det er også en ambition for TRANSIT at eksperimentere med såkaldte mobile metoder ved at lade undersøgelserne foregå i tilstande af bevægelse. Størsteparten af udstillingens projekter kan derfor siges både at omhandle, at kunne opleves i og at være blevet til i transittilstande. 
TRANSIT realiseres samtidig på flere forskellige sites. På stationer og i S-tog støder rejsende på kunstprojekter skabt specifikt til disse offentlige transitsteder. Københavns Hovedbanegård og S-togets linje E-strækning i retning mod Køge er udvalgt som sites, fordi de rummer netop den kulturelle sammensathed, som præger nutidens offentlige transitsteder i almindelighed og den migrationsprægede Vestegn – som er beliggende på ruten – i særdeleshed. Men stationerne er også udvalgt til kunstprojekterne, fordi de gør det muligt at undersøge, hvordan offentlige transitsteder ofte fremstår som sociale kontakt- og konfliktzoner gennemkrydset af mange forskellige rejsendes fortællinger, motivationer, erfaringer, bekymringer, ønsker og drømme.
På KØS Museum for kunst i det offentlige rum udfolder TRANSIT-udstillingen sig på to etager. På 1. sal udstilles en række nye kunstprojekter, skabt specielt til udstillingen, som på forskellige måder etablerer forbindelser mellem museets rum og linje E-strækningens transitzoner. På 2. sal møder publikum en række kunstprojekter, der uddyber og perspektiverer TRANSITs tematikker, samtidig med at de zoomer ud og udvider det geografiske område til Europa og dets tilstødende grænseområder.

TRANSIT er på flere måder et vidtspændende projekt. Det er blevet realiseret gennem deltagelse af et bredt spektrum af deltagere: kunstnere, forfattere, forskere, NGO’er, journalister, undervisere, elever, rejsende såvel som andre brugere af de udvalgte transitsteder. Det har været en vigtig forudsætning for TRANSIT-udstillingen, at den netop er blevet til kollektivt og over tid for på den måde at producere ny viden om, for og med nutidens transitsteder som sites. Rumligt finder udstillingen sted hen over en række fysisk adskilte steder, og tidsmæssigt vil den kunne opleves i en periode på fem måneder, hvor flere projekter skydes i gang løbende og forskudt i forhold til hinanden. TRANSIT spænder desuden over en bred vifte af udtryk, medier og formater, såsom VR-installationer, videoprojektioner, performances, kollektive audiowalks, kunstnerdrevne workshops og en forskningspublikation, ligesom udstillingen – udover kunstprojekter på museet, på stationerne og i S-toget – også rummer et omfattende undervisningsprogram, dette digitale site og et debat- og publikationssamarbejde med Dagbladet Information.

//

TRANSIT is a major research-based exhibition project produced by KØS Museum of Art in Public Spaces. TRANSIT explores transit sites – some of today’s most controversial and crowded public spaces – and the many people who pass through them. Experience art at stations, on the E line, and in an international exhibition at KØS. Plus a debate programme, a special supplement KØS has made in collaboration with the Danish newspaper Information, and teaching materials developed specifically for TRANSIT. This site is your gateway to TRANSIT and everything going on during the exhibition: get an overview of events and explore the individual art projects in images, video and sound; see how the art projects in urban space have been created and unfold on train platforms and trains; download the special supplement to Information; sign up for debates and buy the exhibition publication, and if you’re a teacher download teaching materials on TRANSIT.

In today’s globalised society, people are travelling more than ever. But they do so for different reasons, to different extents, and – not least – on radically different terms. Many go on holiday close to home or far away, commute regularly to and from work, and frequently visit family and friends in other countries. At the same time, migration is on the rise, and in recent years Europe has also experienced the arrival of the largest number of refugees in the history of the continent. Through contemporary art projects, TRANSIT looks at the many different kinds of travellers whose paths cross daily in public transit zones. Who are they? Why are they travelling? Under what conditions do they travel? And what is their relationship to each other and to transit zones as sites of social and political negotiation?
As Denmark’s only museum of art in public spaces, KØS sees the investigation of transit zones as crucial, especially at a time when they are among the most central and controversial public spaces we know. Which is why in TRANSIT, we focus specifically on these kinds of sites. The ambition of TRANSIT is to investigate current themes in contemporary art dealing with mobility and migration politics, as well to use public transit zones as physical sites for this investigation. Another goal of TRANSIT is to experiment with ‘mobile methods’ – investigating on the move. The vast majority of the projects included in the exhibition therefore deal with, are experienced in and are created in states of transit.

 TRANSIT takes place simultaneously at numerous different sites. At train stations and on the E line, travellers encounter art projects created specifically for such public transit zones. Copenhagen Central Station and the E line leading to Køge have been chosen because they possess the kind of cultural complexity that characterises contemporary public transit zones in general, and more specifically the areas west of Copenhagen along the E line where many people with migrant backgrounds live. But the stations here have also been chosen for the art projects because they provide an opportunity to explore the way public transit zones often become zones of social contact and conflict, intersected by the stories, motivations, experiences, worries and dreams of many different kinds of travellers. At KØS Museum of Art in Public Spaces, the TRANSIT exhibition unfolds over two floors. On the first floor visitors will find a series of new art projects created specifically for the exhibition that establish various connections between the museum and the transit zones along the E line. On the second floor, visitors can explore a range of projects that add depth and perspective to the themes of TRANSIT while also zooming out and extending the geographical focus beyond Denmark to Europe and its border zones.

A wide-ranging project in many senses, TRANSIT was made possible thanks to the broad spectrum of people involved: artists, writers, researchers, NGOs, journalists, educators, students, travellers, commuters and other people using the transit zones in focus. Right from the very beginning, the central premise of the TRANSIT exhibition was for it to be a collective endeavour and long-term project aimed at generating new knowledge about, for and in the transit zones of today. The exhibition takes place in different locations and can be experienced over a period of five months, during which new projects are introduced continuously. TRANSIT embraces a broad range of artistic forms, media and formats, including VR installations, video projections, performances, collective audio walks, artist-run workshops and a research publication.  The exhibition – and the art projects at the museum, at stations and on the E line – also includes an extensive educational programme, a website and collaboration with the Danish newspaper Information that includes debates and a publication.